GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

Invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

8 JULI 2016. - Decreet houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid (1)

VLAAMSE OVERHEID

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt:

DECREET houdende de invoering van een regelluw kader in functie van de proefprojecten basisbereikbaarheid

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In dit decreet wordt verstaan onder:

1° vervoersregio: een gebied waarvan de gemeenten of delen van gemeenten een samenhangend geheel vormen inzake mobiliteit;

2° mobiliteitscentrale: een centrale die oplossingen biedt voor het vervoer op maat van gebruikers die individueel vervoer van herkomst naar bestemming willen gebruiken.

Art. 3. De Vlaamse Regering wijst de vervoersregio's aan waar er een proefproject voor de omvorming van basismobiliteit naar basisbereikbaarheid zal worden doorgevoerd en waar het regelluw wetgevend kader van toepassing zal zijn.

Na een tussentijdse evaluatie na 3 maanden kan de Vlaamse Regering beslissen om desgevallend voorafgaand aan de volledige uitrol een beperkt aantal andere projecten, waarbinnen het regelluw kader zal gelden, op te starten.

Art. 4. In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's is artikel 24, § 1, van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn niet van toepassing.

In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's gelden de tarieven als vermeld in artikel 26 van hetzelfde decreet enkel voor het geregeld vervoer dat door de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wordt georganiseerd.

Art. 5. In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's zijn de artikelen 4 tot en met 6, artikel 8, eerste en derde lid, artikel 14 tot en met 16, eerste lid, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg niet van toepassing.

In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's geldt artikel 16, vierde lid, van hetzelfde decreet enkel voor wat betreft het geregeld vervoer dat door de Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn wordt georganiseerd.

In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's geldt artikel 26, § 4, van hetzelfde decreet niet voor de exploitanten die in opdracht van de mobiliteitscentrale ritten uitvoeren. In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's geldt artikel 35 van hetzelfde decreet niet voor de exploitanten die in opdracht van de mobiliteitscentrale ritten uitvoeren. In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's geldt artikel 42, § 1, 3° tot en met 6°, van hetzelfde decreet niet voor de exploitanten die in opdracht van een mobiliteitscentrale ritten uitvoeren. 

Art. 6. In de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's zijn de tweede zin van artikel 24, eerste lid en tweede lid, van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid niet van toepassing op de in het kader van dit decreet uit te voeren proefprojecten.

Artikel 26/1 tot en met 26/9 van hetzelfde decreet, ingevoegd bij het decreet van 10 februari 2012, is niet van toepassing op de in het kader van dit decreet uit te voeren proefprojecten in de door de Vlaamse Regering aangewezen vervoersregio's.

Art. 7. De Vlaamse Regering bepaalt de nadere regels voor de uitvoering van dit decreet.

Art. 8. Dit decreet treedt buiten werking op 31 maart 2018.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

 

Brussel, 8 juli 2016

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,

Ben WEYTS

 

Nota (1)

Zitting 2015-2016

Stukken :

- Voorstel van decreet : 807 - Nr. 1

- Amendementen : 807 - Nr. 2

- Verslag : 807 - Nr. 3

- Amendement : 807 - Nr. 4

- Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 807 - Nr. 5

 

Top