GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

13-2-2019 - GTL op hoorzitting over het ontwerpdecreet Basisbereikbaarheid

Ook dit decreet wordt nog gestemd in de komende weken.

Op de hoorzitting van 7 februari van de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlerment, mocht GTL haar advies formuleren over het Ontwerp van decreet betreffende de basisbereikbaarheid. Dit decreet is naast het ontwerp van Taxidecreet ook belangrijk voor de taxisector. Er is voorzien om in de 15 nieuw aangeduide Vlaamse vervoerregio's, een nieuw netwerk van openbaar vervoer op maat op te richten. Een of meerdere nog aan te duiden mobiliteitscentrales moeten het vervoersaanbod organiseren in functie van de vervoersvraag. Die mobiliteitscentrale(s) zullen werken in opdracht van de vervoerregioraden, die momenteel in het leven geroepen worden en waarin ook de burgemeesters uit elke vervoerregio zetelen.

Op de hoorzitting  van 7 februari namen volgende personen het woord:

- Frank Van Thillo, secretaris Mobiliteitsraad van Vlaanderen
- Tom Dehaene, gedeputeerde Vlaams-Brabant namens VVP
- Roger Kesteloot, directeur-generaal VVM De Lijn
- Annelies Geelen en Katty Stas, voorzitter en bestuurslid Overlegplatform Diensten Aangepast Vervoer vzw
- Pierre Steenberghen, secretaris-generaal GTL-Taxi
- Peter Meukens, TreinTramBus
 
Vanuit GTL werd verwezen naar de 
sleutelrol die de taxisector (inclusief VVB) zal spelen in het toekomstig netwerk van openbaar vervoer op maat, en dit z
owel voor het doelgroepenvervoer als voor het "niet-doelgroepenvervoer" op maat.
 
GTL benadrukte dat bedrijven uit de sector nu al veel ingezet worden voor diverse vormen van vervoer op maat (bvb. vervanging van belbussen, gesubsidieerd vervoer van personen met mobiliteitsbeperkingen, enz...). 
ODAV, die het niet commerciële vervoer van PBM vertegenwoordigt, uitte vooral de vrees dat het budget waarop zij momenteel kunnen rekenen voor het gecompenseerd ("gesubsidieerde) vervoer door hun verenigingen, in het gedrang kan komen omdat dit mee overgeheveld wordt in de pot met het budget van het netwerk van vervoer op maat.
GTL pleitte verder tegen het idee om slechts 1 mobiliteitscentrale voor het ganse gewest aan te duiden, en vroeg meerdere mobiliteitscentrales, van goede kwaliteit, die het vervoersaanbod efficiënt kunenn organiseren in functie van de vervoersvraag.
 
U vindt hieronder een link naar de belangrijkste presentaties die tijdens de hoorzitting voorgesteld werden:

Presentatie van GTL-Federatie Taxi en VVB

Presentatie van ODAV-Overleplatform Diensten Aangepast Vervoer

Presentatie van De Lijn

  

Top