GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

19-2-2019 - Vergoeding voor de reiskosten naar revalidatievoorzieningen

6e staatshervorming brengt neuwe regels voor de facturatie van rolstoelvervoer naar revalidatiecentra

Ten gevolge van de zesde staatshervorming zijn een aantal onderdelen uit de federale ziekteverzekering overgeheveld naar de deelstaten.

Vanaf 1 januari 2019 gaat daardoor voor de sectoren revalidatie, PVT (Psychiatrische verzorgingstehuizen) en IBW (Initiatieven voor beschut wonen voor psychiatrische patiënten) en voor de multidisciplinaire begeleidingsequipes (MBE) een ‘intervalfase’ van start, waarbij de Vlaamse Gemeenschap de dienstverlening reeds overneemt van het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de FOD Volksgezondheid. In die overgangsfase blijven deze voorzieningen nog gekoppeld aan het recht op ziekteverzekering en zal de uitvoeringsorganisatie ook nog bij de ziekenfondsen liggen, maar zal Vlaanderen hiervoor ook geleidelijk een eigen beleid gaan voeren.

De nadruk ligt hier in principe op het garanderen van de continuïteit.

Gevolgen voor de professionele vervoerders (rolstoeltaxi/VVB of ambulance)

Welk vervoer?

Reiskostenvergoeding voor rolstoelafhankelijke zorggebruikers die behandeld worden in een revalidatievoorziening die door Vlaanderen erkend wordt.

Vergoedingen blijven ongewijzigd; voor alle revalidatieovereenkomsten is dit voor het vervoer voor de rolstoelafhankelijke zorggebruikers door een professionele vervoerder : 1,35 euro per km

Niets verandert aan de berekening van het aantal te factureren kilometers; wel kan de minister een plafond per dag opleggen.

Hoe moet u als professionele vervoerder het vervoer factureren?

De vervoerders moeten in hun de factuur de codes (Pseudonomenclatuurnummers) invullen.

U vindt hieronder de 4 codes die voor de professionele vervoerders van belang zijn:


Code

Omschrijving

250017        

Onkosten vervoer volwassenen – prof. vervoerder – ambulante revalidatie

250028

Onkosten vervoer volwassenen – prof. vervoerder – gehospitaliseerde revalidatie

259014

Onkosten vervoer volwassenen – prof. vervoerder – ambulante revalidatie RAT

259025

Onkosten vervoer volwassenen – prof. vervoerder – gehospitaliseerde revalidatie RAT


U dient als vervoerder de juiste modellen (attesten) te gebruiken voor opmaak van uw factuur. Dit zijn de 3 mogelijke situaties:

1. Facturatie vervoer rechtstreeks aan de zorggebruiker:

- De professionele vervoerder factureert aan de zorggebruiker met het attest voor reiskosten met professioneel vervoer

- De zorggebruiker recupereert bij zijn ziekenfonds.

2. Facturatie vervoer aan het ziekenfonds (derdebetalersregeling):

- De professionele vervoerder factureert aan het ziekenfonds met het attest voor reiskosten met professioneel vervoer.

- Het ziekenfonds betaalt op basis van dat attest de reiskostenvergoeding aan de vervoerder.

3. Facturatie vervoer aan de revalidatievoorziening:

- De professionele vervoerder factureert aan de revalidatievoorziening met het attest voor reiskosten met professioneel vervoer.

Opgelet: aangepast attest vanaf 1 juli 2020: klik hier

- De revalidatievoorziening doet de administratie voor de vervoerder

Belangrijk!!!! Overgangsperiode tot en met 28/2/2019.

Tot en met 28 februari mag nog met oude aanvraagformulieren gewerkt worden. Vanaf 1 maart 2019 moeten de nieuwe formulieren gebruikt worden. Houd rekening met volgende gevallen:

  • Een aanvraag voor prestaties te beginnen in 2019 ingediend met RIZIV formulieren in plaats van de nieuwe Vlaamse aanvraagformulieren wordt verwerkt volgens de nieuwe procedure maar hoeft niet te worden teruggestuurd en hernieuwd worden met de nieuwe formulieren.  Dit blijft gelden tot en met februari 2019

  • Aanvragen met RIZIV-formulieren voor prestaties die starten in 2019  en ontvangen worden door de verzekeringsinstellingen vanaf 1 maart 2019 worden niet verwerkt maar teruggestuurd naar de voorziening. 

    MAAR DE NIEUWE PSEUDONOMENCLATUURNUMMERS MOETEN WEL GEBRUIKT WORDEN!!!!

    En vanaf 1/3/2019 moet het met nieuwe formulieren.

  • Een aanvraag met nieuwe formulieren maar voor prestaties die reeds in 2018 starten wordt WEL teruggestuurd en niet verwerkt en dienen op de oude RIZIV-formulieren te worden ingediend.

 

U heeft nog vragen of opmerkingen?

- Kijk op deze Website

- Lees deze PowerPointPresentatie van het Agentschap Zorg en Gezondheid

- Of neem contact op met revalidatie@zorg-en-gezondheid.be 

Wettelijke basis:

  • Decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (gepubliceerd in het B.S. 27 september 2018)

  • Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2018 betreffende de overname van de sectoren psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven van beschut wonen, revalidatieovereenkomsten, revalidatieziekenhuizen en multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (Dit uitvoeringsbesluit is nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad maar werd wel al goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 7 december 2018)

Top