GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

12-3-2020 - Coronavirus: Welke oplossing voorziet de overheid voor de werkgevers?

Activiteit is fors gedaald? U mag dan tijdelijke werkloosheid aanvragen voor uw werknemers

UPDATE !! De voorbije dagen was de vraag opgedoken of ondernemingen die beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken tijdens de verwittingstermijn/indieningstermijn van 7 dagen voor arbeiders – in afwachting van de inwerkingtreding van de economische werkloosheid – beroep kunnen doen op overmacht. We dachten dat dit het geval was (omdat bedrijven die in afwachting zijn van de erkenning als ondernemingen in moeilijkheden in het kader van de procedure tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken voor bedienden dit inderdaad kunnen). De RVA heeft echter laten weten dat dit niet zo is.

U dient dus de aanvraag in te dienen voor tijdelijke werkloosheid voor economische redenen

Wel kan de directeur van het werkloosheidsbureau een afwijking toestaan op de verwittigingstermijn/indieningstermijn omdat er sprake is van een plotse daling van het werk.


 

Door de Coronavirus-epidemie kunnen veel ondernemingen niet meer normaal functioneren.

GTL heeft minister De Block vorige week aangeschreven om steun te vragen voor de bedrijven uit de taxisector die het moeilijk hebben.

De overheid  biedt aan de werkgevers de mogelijkheid aan om tijdelijke werkloosheid aan te vragen wegens overmacht of om economische redenen. 

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

De werkgever kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht:

  • * als de toevoer niet meer verzekerd is;
  • * als de werknemer in het buitenland vastzit door een annulering van zijn vlucht/trein of door een quarantainemaatregel;
  • * als de werknemer in België in quarantaine wordt geplaatst na zijn terugkeer uit een risicogebied.

De formaliteiten die nageleefd moeten worden, staan beschreven op de website van de RVA.

Als de RVA de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht erkent, zullen de betrokken werknemers (arbeiders en/of bedienden) tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten ten belope van 70 % van het geplafonneerd brutoloon (percentage van toepassing tot 30 juni 2020).

Tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken

De werkgever kan een beroep doen op tijdelijke werkloosheid werkgebrek wegens economische oorzaken als het aantal klanten, de productie, de omzet, de bestellingen, enz. daalt/dalen.

De voorwaarden en formaliteiten die moeten worden nageleefd, worden beschreven op de website van de RVA; ze variëren naargelang de betrokken werknemers het statuut van arbeider of bediende hebben (in het laatste geval moet de onderneming in moeilijkheden zijn (erkend zijn als in moeilijkheden).

De bepalingen die, in voorkomend geval, door de activiteitensector zijn vastgesteld met betrekking tot tijdelijke werkloosheid om economische redenen, moeten ook worden nageleefd.

Als die voorwaarden en formaliteiten zijn nageleefd, zullen de betrokken werknemers (arbeiders en/of bedienden) tijdelijke werkloosheidsuitkeringen genieten ten belope van 70 % van het geplafonneerd brutoloon (percentage van toepassing tot 30 juni 2020).

Andere organisatie van het werk

Als de werknemer uit een risicogebied terugkeert of in contact is gekomen met een persoon die uit een risicogebied terugkeert, kan de werkgever, als die werknemer kennelijk niet besmet lijkt te zijn door het coronavirus, hem voorstellen om het werk tijdelijk anders te organiseren:

  • * telewerk;
  • * andere lokalen;
  • * enz.

Voor zover dergelijk voorstel gericht is op het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van de werknemers op de werkplek, zou de betrokken werknemer dit, naar onze mening, moeilijk kunnen weigeren.

Als de werkgever geen andere organisatie van het werk kan invoeren en de werknemer om gezondheidsredenen ‘dwingt’ thuis te blijven, zal de werkgever de werknemer het normale loon moeten betalen, tenzij de werknemer instemt met het opnemen van vakantiedagen.

Opgelet! In deze gevallen dient de werkgever voorzichtig te werk te gaan of hij loopt het risico dat hem impliciet ontslag verweten wordt.

De andere preventiemaatregelen worden beschreven op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg.

Gewaarborgd loon

Als de werknemer besmet is met het coronavirus, moet de werkgever hem gewaarborgd loon betalen. De werknemer moet dan wel aan zijn verplichtingen inzake arbeidsongeschiktheid voldaan hebben (verwittiging, voorleggen van een geneeskundig getuigschrift).

Top