GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

14-7-2020 - Nooddecreet vrijstelling gemeentelijke belasting of retributie op vergunningen

Vlaams Parlement stemde vandaag het nooddecreet waardoor steden en gemeenten de vrijheid krijgen om vrijstelling van heffing/retributie te verlenen in 2020

We verwijzen naar onze Nieuwsbrief van 2 juni 2020 - Coronamaatregel Taxi’s/VVB: gemeente-retributie of belasting moet niet geïnd worden. Toen had Minister voor mobiliteit Peeters laten weten dat een nooddecreet in voorbereiding was, waardoor de gemeenten de belasting voor VVB-diensten, alsook de retributie voor diensten van IBP, niet zouden moeten innen in 2020 (voor de oude taxivergunningen hebben de gemeenten al die mogelijkheid).

Vandaag werd dat decreet gestemd, als noodmaatregel voor het individueel bezoldigd personenvervoer.

Door dit decreet wordt éénmalig aan de gemeenten de mogelijkheid gegeven om, als ruggensteun in deze COVID-19-periode, de vergunde exploitanten financieel tegemoet te komen met een gehele of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave van de belasting of retributie die ze op basis van het oude decreet (oude VVB-vergunning) of het nieuwe decreet (vergunning IBP) moeten betalen. Hieronder vindt u de artikelen van het decreet:

Artikel 1. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2. In het kader van de maatregelen die ze uitwerken om de impact van COVID-19 op de sector van het individueel bezoldigd personenvervoer te beperken, kunnen de gemeenten beslissen om wegens de tijdelijke inactiviteit of verminderde activiteit van de onderneming:

1° in afwijking van artikel 8, §3, van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, een gehele of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de retributie die de vergunninghouder moet betalen voor het werkjaar waarvoor de noodtoestand is uitgeroepen;

2° in afwijking van artikel 49, §4, van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg, zoals van kracht voor 1 januari 2020, een gehele of gedeeltelijke vrijstelling of teruggave toe te staan van de belasting die de vergunninghouder moet betalen met toepassing van artikel 43 van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer, voor het aanslagjaar waarvoor de noodtoestand is uitgeroepen.

De gemeente bepaalt op welke manier de vergunninghouder het recht op een vrijstelling of teruggave van de retributie of belasting kan doen gelden.

Art. 3. Er is geen interest verschuldigd op de belastingen die worden terugbetaald bij toepassing van dit decreet.

GTL raadt de leden aan om eventueel met hun gemeente contact op te nemen, om deze op de hoogte te brengen van de nieuwe beslissing

U kan aan de gemeente vragen om de belasting niet de innen voor 2020 of, als ze al geïnd werd, om ze terug te betalen.

De volledige tekst van het nooddecreet, inclusief de memorie van toelichting, vindt u hier.

Top