GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

11-1-2018 - Arrest Eur. Hof over Uber: sociale partners eisen onmiddellijke actie!

Aan de Regeringen en inspectiediensten: Maak NU een einde aan de overtreding van de wetgeving; Uber moet RSZ betalen voor zijn chauffeurs!

De sociale partners van de sector van het vervoer en de logistiek hebben op de vergadering van het paritair comité van 21 december op de FOD Tewerkstelling en Arbeid, voltallig beslist om aan de bevoegde nationale en Gewestelijke autoriteiten te vragen het arrest van het Europees Hof van 21 december 2017 onmiddellijk toe te passen.

Zij vragen om zonder uitstel op te treden tegen de verschillende platforms die net als Uber buiten het wettelijk kader functioneren.

Het Europees Hof van Justitie heeft namelijk op  21 december 2017 verklaard dat een elektronische bemiddelingsdienst als die van Uber, die personen via hun smartphone met bijbehorende app, in relatie brengt met chauffeurs die met hun eigen voertuig bezoldigd vervoer aanbieden tegen betaling, moeten beschouwd worden als een “vervoersdienst”, die onderworpen is aan de voorwaarden van vervoerondernemers.

De sociale partners wijzen er verder op dat Uber als bedrijf in België de wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid der werknemers niet naleeft. Deze is in beginsel van toepassing op werknemers en werkgevers die gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst (artikel 1 van de wet) alsook  op bepaalde gelijkgestelde categorieën van personen als gedefinieerd in artikel 1 van die wet.

Concreet betekent dit dat Uber voor alle chauffeurs die via het platform in België werken, sociale zekerheidsbijdragen voor weknemers moet betalen aan de RSZ!

 

U vindt hier de volledige text van de brief van de sociale partners.

Top