GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

7-8-2018 - Ontwerp taxidecreet werd in tweede lezing goedgekeurd door de Vlaamse regering

De tekst gaat nog naar de Raad van State. GTL vreest voor een sterk doorgedreven deregulering en grote overlast in de steden en rond standplaatsen

De paar aanpassingen ten opzichte van de vorige versie, komen voor een deel tegemoet aan het advies dat de Vlaamse Mobiliteitsraad (MORA) uitgesproken heeft eind mei.

U vindt hier de nieuwe versie van het ontwerpdecreet 

De info over die nieuwe aanpassingen vindt u in het document "Nota aan de Vlaamse regering" (zie link hieronder)

AANPASSINGEN

* Er worden in artikel 2 van het ontwerpdecreet verscheidene definities toegevoegd. Het gaat met name om de termen “bestuurder”, “bestuurderspas”, “exploitant”, “exploitatiezetel” en “tussenpersoon”

* Er komt een lichte aanpassing betreffende de perimeter. Het blijft wel een uniforme perimeter voor heel Vlaanderen.

* Ook art. 28 wordt aangepast (klachten tgo tussenpersonen) alsook art 36 (informatieplicht van tussenpersonen).

* Volledig vrije tarieven voor de straattaxi's

* Er wordt hier en daar concreter aangegeven welke zaken  verder zullen uitgewerkt worden in het uitvoeringsbesluit, bijvoorbeeld:

* de voertuigkenmerken,

* de milieunormen der voertuigen,  

* het opleggen van voorwaarden voor de wijze van contracteren of voor wat betreft het recht om opgepikt te worden door een bestuurder in dienst, enz....

VRIJE TARIEVEN

Wat de tarieven betreft, blijft de Regering vasthouden aan vrije tarifering voor de straattaxi (de deur wordt opengehouden voor een eventuele correctie achteraf, indien de regering vaststelt dat er problemen moesten ontstaan).

Er zou dus geen minimum-, noch een maximumtarief opgelegd worden, en dit zelfs niet in een overgangsfase.

Nochtans had zowel GTL als de MORA gewaarschuwd voor het gevaar daarvan.

GTL had gepleit voor minimumtarieven, die eventueel kunnen verschillen voor de taxi op bestelling (straattaxi), de standplaatstaxi, het ceremonieel vervoer en de OV-taxi.

De MORA meent dat "het volledig vrijlaten van de tarieven een probleem kan creëren voor de sector, de gebruikers en de inschakeling van taxi’s in het Vlaamse vervoerssysteem. Daarom pleit de Raad voor het decretaal verankeren van een overgangssysteem. In de aanvangsfase wordt een prijsvork wordt vastgesteld met minimum- en maximumtarieven. Na een gunstige evaluatie kan dit prijsvork breder worden, om na verloop van tijd mogelijks volledig te verdwijnen en tot een echte vrije tarifering te komen.”

ONBEPERKTE TOEGANG TOT DE OPENBARE WEG

GTL had gevraagd om de taxi's niet zomaar een vrije toegang tot de openbare weg te geven, indien er niet vooraf besteld is: ook daar had de regering geen gehoor voor.

Minister Weyts blijft geloven dat hij zo het aantal lege ritten gaat kunnen verminderen: een taxi die een klant afgezet heeft, zal volgens hem snel een andere klant vinden waardoor hij niet leeg terug hoeft te rijden.

Dit is uiteraard een utopie! En daarvoor wordt de deur wijd opengezet voor het ronselen op grote schaal van klanten, op de openbare weg en in de steden. Dit zorgt voor een ongeziene overlast. Welke stad kan in die constellatie nog een degelijk taxibeleid voeren? Er zouden veel meer voertuigen leeg rondrijden, om uiteindelijk minder ritten uit te voeren.

Voor GTL zouden de taxi's alleen toegang mogen krijgen tot de openbare weg indien vooraf een rit besteld werd (met een uitzondering voor de taxi's met extra machtiging voor de standplaatsen in hun stad/gemeente: deze moeten ook vanop de standplaats kunnen functioneren).

Top