GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

26/11/2021 - Maandelijkse telewerkaangifte (uiterlijk 30 november 2021)

KMO’s met minder dan 5 personen werkzaam zijn, vallen niet onder de verplichting.

Het telethuiswerk is opnieuw verplicht bij alle ondernemingen, tenzij dat onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening. Dat is uiteraard het geval voor de chauffeurs.

Telewerkaangifte

De werkgevers moeten maandelijks een beperkt aantal gegevens aan de RSZ meedelen:Daarvoor gaat u naar de website van de RSZ

  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld.
  • Het aantal personen werkzaam bij de onderneming die een functie uitoefenen die niet telewerkbaar is. Wanneer de onderneming over meerdere vestigingseenheden beschikt, dient dat per vestigingseenheid vermeld.
  • De aangifte heeft betrekking op de situatie van de eerste werkdag van de maand en moet ingediend zijn uiterlijk op de 6de kalenderdag van de maand. Voor de periode tot en met 31 december gaat het over de situatie op woensdag 24 november 2021. De aangifte moet uiterlijk op dinsdag 30 november 2021 ingediend zijn.
  • Onderneming meerdere vestigingseenheden moeten de aangifte doen per vestigingseenheid

Als er geen wijzigingen zijn voor de volgende maanden moet er geen nieuwe aangifte worden ingediend.

KMO’s waar minder dan 5 personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie vallen niet onder de verplichting.

Opgelet: Wie niet kan telewerken, moet een attest kunnen voorleggen. 

Voorbeeld:

Ondergetekende...... (naam en functie) van het bedrijf…. (naam en gemeente) verklaart hierbij dat de genaamde….. (naam en funtie), geboren op ….. en wonende te …..  in het bedrijf tewerkgesteld is. Zijn/haar aanwezigheid is noodzakelijk binnen het bedrijf vanwege de aard van zijn/haar functie en de continuïteit van de dienstverlening.  De aanwezigheid bedraagt meer dan 1 dag per week.

Top