GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

18/08/2022 - Minister Lydia Peeters dringt aan op snellere opstart van uitrol basisbereikbaarheid

Om te versnellen wordt gekozen voor “een gefaseerde progressieve aanpak”

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters wil de vicieuze cirkel van uitstel, onzekerheden en vertragingen doorbreken en wil  op een gefaseerde manier een aantal wijzigingen doorvoeren. 

Vanaf januari 2023 zouden bepaalde onderdelen (belbusgebieden en deelmobiliteitsaanbieders) al via de Hoppincentrale georganiseerd worden. 

Een concreet plan van aanpak moet nog uitgewerkt worden, blijkbaar wordt er pas begin september samengezeten met alle vervoerregio's.

Voor GTL is dit een positieve evolutie 

De uitrol van basisbereikbaarheid werd in het verleden twee keer uitgesteld (initieel januari 2021, vervolgens januari 2022). Momenteel ligt juli 2023 als richtdatum op tafel, maar dit met het besef dat er nog heel wat uitdagingen zijn.

Voor GTL is elk uitstel er één te veel. 

Uitgaan van een big bang  is een utopie. 

Uitgaan van een mobiliteitsswitch of big bang waarbij het volledige nieuwe vervoerssysteem in werking zou treden: zo geraak je er nooit. 

Momenteel vertraagt het flexplusvervoer met rolstoelbusjes de opstart van het nieuw netwerk van vervoer op maat, dus inclusief de opstart van flexvervoer dat de belbussen moet vervangen door OV-Taxi's, onder de naam Hoppin. De bestaande MAV's (mobiliteitscentrales voor aangepast vervoer) en het gesubsidieerde aangepast vervoer dat via die MAV's aangeboden, blijven ondertussen gefinancierd in het kader van het zogenaamde "compensatiedecreet", dat door opeenvolgende uitstellen telkens met een jaar verlengd wordt. So who cares?

GTL wacht op een kanteling van al die vroegere structuren in het gezamenlijk systeem van vervoer op maat, dat gestuurd zal worden door de unieke Hoppincentrale.

We hopen dat de minister effectief de opstart van het netwerk van (openbaar) vervoer op maat zal versnellen, door te werken met vervoerders die er al klaar voor zijn. Het mag geen verloren legislatuur worden op vlak van mobiliteit. 

Minibusjes voor gemengd gebruik rolstoel- en gewoon vervoer: Help!

GTL betreurt dat de regering de aankoop van minibusjes die gemengd gebruikt worden, dus zowel voor gewoon taxivervoer als voor rolstoelvervoer, sterk benadeelt waardoor dat vervoersaanbod bij taxibedrijven aan het verdwijnen is. 

Strenge milieueisen, geen verlaging BIV

Milieueisen? Rolstoelbusjes die exclusief voor het vervoer van personen in een rolstoel gebruikt worden, vallen niet onder de milieueisen. Dezelfde omgebouwde minibusjes die gemengd gebruikt worden, dus zowel door mensen in een rolstoel als voor vervoer van gewone passagiers, moeten wel aan strenge ecoscores voldoen. Dat is onlogisch en zorgt ervoor dat laatstgenoemde categorie aan het verdwijnen is in Vlaanderen (terwijl Europa en de OESO dergelijk vervoersaanbod net wil stimuleren!).   

GTL vraagt dat de vrijstelling van de ecoscore-eis, voorzien in het Ministerieel besluit van 21.12.2020 over de emissienormen voor ceremonieel vervoer en het vervoer van personen met verminderde mobiliteit uitgebreid wordt tot alle omgebouwde minibusjes. 

Vrijstelling BIV? Minister van Financiën Diependaele  kondigde in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie van 19 april 2022 aan dat hij werkt aan een voorontwerp van decreet om de BIV op rolstoelbusjes naar nul te brengen,  als die exclusief voor rolstoelvervoer gebruikt wordenMinibusjes voor gemengd vervoer worden daarin genegeerd.  

GTL vraagt dat het ontwerpdecreet zou uitgebreid worden tot deze omgebouwde minibusjes, ook als  die gemengd gebruikt worden voor gewoon taxivervoer en voor rolstoelvervoer. 

De dure ombouwkosten zijn dezelfde voor beide categorieën en beide zullen in de toekomst een belangrijke rol spelen in het netwerk van vervoer op maat. De huidige belbussen van De Lijn zijn uitgerust voor vervoer van passagiers in een rolstoel en worden niet onderworpen aan de strenge milieunormen voor taxivoertuigen, noch aan de verkeersbelastingen. Waarom wordt hetzelfde niet toegepast op alle omgebouwde taxibusjes?

Top