GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17-5-2019 - GTL en vakbonden schrijven brief naar Min. Weyts over ontwerpbesluitTaxidecreet

Sector kaart tegenstrijdigheden aan, alsook veel te strenge milieunormen (ecoscores) voor de voertuigen en taalvereisten voor alle (ook huidige!) 8.000 taxi- en vvb-chauffeurs vanaf 1/1/2020

Mijnheer de Minister,

 

Na het overleg van uw kabinet en administratie uitgenodigd met GTL en de vakbondsorganisaties over het ontwerp van BVR individueel bezoldigd personenvervoer, hebben de sociale partners op 26 maart 2019 hun feedback overgemaakt met de gemeenschappelijke nota hierbij.

We ontvingen daarop geen antwoord; noch van het kabinet, noch van uw administratie.

Ondertussen stellen wij vast dat er ook bijzonder weinig rekening gehouden werd met die feedback en met onze aanpassingsvoorstellen.

We vonden ook onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de nieuwe ontwerpteksten (decreet versus BVR en nota bij BVR) waardoor het blijkt dat de bedrijven voor de onmogelijke opdracht staan om het grootste deel van hun bestaande vloot te vervangen tegen 1/1/2020.

Uit een  steekproef van 671 voertuigen (zowel taxi’s als VVB’s), heeft men vastgesteld dat:

* 75% van de voertuigen tot 5 zitplaatsen die nu in gebruik zijn, niet aan de  ecoscore  voldoen die voor de bestaande vloot vereist is.

* 51 % van de minibusjes die nu in gebruik zijn,  niet voldoen aan de ecoscore die voor die categorie vereist is. Het gaat in dit geval om een steekproef van 209 busjes, die allemaal aangepast zijn voor vervoer van personen in een rolstoel. 

Nieuwe voertuigen vanaf 2020 zullen zeer duur zijn door de hoge milieueisen. Vanaf 1/1/2020 worden bijzonder hoge ecoscores opgelegd, waardoor de meerkost per nieuw voertuig 20.000 € bedraagt voor voertuigen tot 5 plaatsen en met voldoende bagageruimte. Voor een bedrijf met 125 voertuigen, dat jaarlijks 25 voertuigen moet vervangen, loopt de meerkost op tot 500.000 € per jaar. Voor aangepaste minibusjes is het vooruitzicht nog slechter: minibusjes die nu 8 mensen met hun rolstoel vervoeren, zouden voertuigmodellen moeten aankopen die veel zwaarder zijn en nog slechts 2 mensen met hun rolstoel kunnen vervoeren.

Van een democratisering van de taxi is met de voorliggende teksten dus geen sprake: door die nieuwe milieueisen zullen de taxiprijzen net moeten verhoogd worden.

Verder worden te hoge taalvereisten opgelegd, nl. het attest taalkennis B1 (Maatschappelijk formeel niveau) voor bijna 8.000 chauffeurs in Vlaanderen (zelfstandigen en werknemers), waar het niveau A2 (niveau Maatschappelijk Informeel) ruim zou volstaan. Een B1-niveau is niet nodig voor het besturen van een taxi. Bovendien zet de sector veel laaggeschoolde mensen in, alsook migranten of vluchtelingen, die door die te hoge eisen hun kansen zouden verliezen op de arbeidsmarkt. En dan rijst nog de vraag of dit compatibel is met de arbeidswetgeving, aangezien hier werknemers plots moeten afgestoten worden op basis van nieuwe eisen die opgelegd worden.

Daarom vragen we een vrijstelling op deze taalvereisten (taalattest) voor de personen die reeds als taxi- of VVB-chauffeur actief zijn voor de inwerkingtreding van het decreet. Of tenminste voor hen een overgangsregeling van 2 jaar te voorzien voor al deze 8.000 mensen om het vereiste attest te halen.

U had destijds verklaard dat u dacht aan de oprichting van een observatorium van de prijzen in de taxisector; maar dat werd in het huidige ontwerp van BVR helaas niet voorzien.

Uiteraard blijven ook  de andere opmerkingen van onze nota van 26 maart nog steeds gelden.

Inmiddels verblijven wij, Mijnheer de Minister,

 

Hoogachtend,

 

Pierre Steenberghen

Secretaris-Generaal

Nationale Groepering van Taxi-Ondernemingen (G.T.L.)

E-Mail: psteenberghen@gtl-taxi.be

John Reynaert

 

BTB-ABVV / UBT-FGTB

E-Mail: john.reynaert@btb-abvv.be  

Jan Sannen

ACV-Transcom / CSC-Transcom

E-Mail: jan.sannen@acv-csc.be 

 

Top