GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

27-4-2020 - Aantal exploitatievoorwaarden nieuw decreet worden uitgesteld

Ministerieel Besluit van 24 maart brengt tijdelijke schorsing of uitstel van diverse formaliteiten: bewijs taalkennis, termijnen voor verwittigen gemeente, alsook verlenging medische schifting 

De  minister voor mobiliteit en openbare verleende bij Ministerieel Besluit van 24 maart 2020 volgende uitstel-maatregelen tijdens de  COVID-19 pandemie :

Aanpassingen besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2019 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer:

De volgende termijnen worden geschorst:


De termijnen, vermeld in artikel 7, eerste lid (wijzigingen exploitant)
:

Art. 7. Met een beveiligde zending brengt de exploitant de administratieve diensten van de gemeente binnen de volgende termijnen op de hoogte van de volgende elementen:

1° een wijziging van het adres van de woonplaats, rechtsvorm, exploitatiezetel of maatschappelijke zetel: binnen tien dagen na de dag van de wijziging;
2° een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke veroordeling ten opzichte van de exploitant als vermeld in artikel 10, § 1: binnen tien dagen na de dag waarop het vonnis is uitgesproken. De exploitant bezorgt in dat geval een kopie van de uitspraak;
3° de verjaring, verstrijking of opschorting van de verzekeringspolis van een of meer voertuigen: binnen 24 uur na de dag waarop die polis verjaart, verstrijkt of wordt opgeschort. De groene verzekeringskaart en het laatste keuringsbewijs gelden daarvoor als bewijzen;
4° een uitspraak van het gerecht over de faillietverklaring of het verslag van een uitgesproken faillissement: binnen tien dagen na de dag van de uitspraak of het verslag. De exploitant bezorgt in dat geval een kopie.

De termijn om de vervangingskaart terug in te leveren bij de gemeente:

Art. 14. tweede lid (ivm Toelating vervangingskaart):

De toelating kan alleen voor ten hoogste drie maanden worden verleend en is niet hernieuwbaar. Na afloop van die termijn levert de exploitant binnen twee werkdagen de vervangingskaart bij de gemeente in.

De termijn, vermeld in artikel 16 (stopzetting).

Art. 16. Als de dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer definitief wordt beëindigd, brengt de exploitant de gemeente daarvan onmiddellijk op de hoogte en levert hij op de eerste werkdag na de dag van de stopzetting de vergunning, de vergunnings-, de reserve- en de vervangingskaarten in bij de gemeente.
De datum van de effectieve stopzetting is de datum waarop de exploitant de vergunning, de vergunnings-, de reserve- en de vervangingskaarten ingeleverd heeft bij de gemeente. De exploitant krijgt een ontvangstbewijs van die inlevering.

De termijnen, vermeld in artikel 18, §2 (beroep tegen weigering vergunning)

Art. 18. §2. Het beroep tegen een beslissing om de vergunning te weigeren of tegen de beslissingen over de intrekking of schorsing wordt met een beveiligde zending bij het departement ingediend binnen vijftien dagen na de betekening van de weigeringsbeslissing of binnen vijftien dagen na de datum waarop de termijn van drie maanden verstrijkt die op de indiening van de aanvraag volgt.

Attestering taalkennis (artikel 26, 3°) : Uitstel tot 1 oktober 2020

Art. 26. Een bestuurder is bekwaam als hij aan al de volgende voorwaarden voldoet:

3° hij beschikt over een minimale kennis van het Nederlands:

 

Medische schifting: blijft gelden tot 15 dagen na einde noodmaatregelen

Art. 8. Voor de bestuurder wiens rijgeschiktheidsattest, vermeld in bijlage 6, punt XII van het besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs, verstrijkt in de periode van noodmaatregelen, blijft de toelating die werd verleend door de geneesheer van het centrum, bedoeld in artikel 45 van hetzelfde besluit, tijdelijk gelden op voorwaarde dat de bestuurder binnen een periode van vijftien dagen na de einddatum van de noodmaatregelen contact opneemt met het voormelde centrum om een afspraak te maken.

Top