GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

De prioritaire eisen van GTL

 

 • Het bestrijden van de oneerlijke concurrentie door toenemende en strengere controles door het veralgemenen van de  speciale TX-platen die werden ingevoerd voor de voertuigen van de sector.

 • Een kwalitatieve opleiding voor alle chauffeurs verzekeren en een toegang tot het beroep voor de exploitanten zelf om het beroep ernstig, gestructureerd en gezond te maken en te houden. Er dient vermeden te worden dat dit beroep met een lage instapdrempel aan de basis- zonder de regeling van de toegang tot het beroep- geen toevluchtsoord wordt van personen die zowel de bedrijfseconomische waarden als verkeersveiligheid in het gedrang brengen.

 • De rol van de sector versterken in het openbaar vervoer en dus in de mobiliteit
  • een doordacht infrastructuurbeleid, met teven een veralgemening van het gebruik van de vrije busstroken en trambeddingen.
  • kunnen genieten van voordeliger dieselprijzen, met verlaagde accijnzen en belastingen
    
 • Op zoek gaan naar voldoende rentabiliteit van de taxiondernemingen. Dit kan door aangepast tariefbeleid en/of het afschaffen of vermijden van belastingen die de uitoefening van het beroep in gevaar brengen.

 • Het toepassen van een optimaal vergunningsbeleid waarbij rekening wordt gehouden met het afleveren van voldoende vergunningen om te voldoen aan de vraag van de bevolking of van gesegmenteerde doelgroepen zoals personen met een handicap, bejaarden, jongeren enz… Alvorens nieuwe vergunningen uit te reiken, dient aandacht besteed te worden aan de leefbaarheid van de sector, dewelke sterk afhangt van de bezettingsgraad van het reeds bestaande vervoersaanbod alsook van de nieuwkomers op de markt. Er moet toegezien worden op het naleven van de eisen voor de ingezette voertuigen, zowel op technisch vlak als qua comfort. De aflevering van nieuwe vergunningen moet gebeuren in het belang van de reizigers, en mag de loon- en arbeidsvoorwaarden van de chauffeurs niet in het gedrang brengen door een verzadiging van de markt.

 • Het klakkeloos uitreiken van vergunningen zonder enige kwaliteitsgarantie zal ten allen tijde door GTL bestreden worden .

 

 

Top