GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/01/2024 - Taaleis Nederlands - Minister Lydia Peeters beantwoordt vraag in Commissie Vlaams Parlement

1 op 5 taxibestuurders voldoet niet aan taaleis Nederlands op niveau B1(2.1,2.2). Bovendien moet 1 op 10 dat attest tegen 30 juni 2024 al voorleggen.

Vorige week heeft minister Peeters, naar aanleiding van een antwoord op parlementaire vragen in de Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams parlement, gemeld dat ruwweg 30% van de 13.500 huidige bestuurderspassen niet aan het vereiste taalniveau B1 (2.1,2.2) voldoen. Daarvan zou dan nog eens de helft eigenlijk komen te vervallen na juni 2024.

De Administratie heeft ondertussen deze cijfers verder verfijnd op basis van schattingen en steekproeven. 

Daarmee wordt het aantal taxibestuurders dat het vereiste taalniveau B1- nog niet behaald heeft, verlaagd naar 2.573 (of ongeveer een vijfde van de 13.500 bestuurderspassen.  Daarvan moeten 1.283 taxibestuurders tegen 30/06/2024 bewijzen dat zij het aan de taaleis B1(2.1,2.2) moet voldoen. De anderen moeten dat binnen de 2 jaar na het ontvangen van hun bestuurderspas bewijzen.

De cijfers tonen aan dat het hoe dan ook een immens probleem is. Niemand mag nog zijn kop in het zand steken. 

Het gaat om zeer veel eenmanszaken, KMO's en taxibestuurders in loondienst bij kleine en grotere bedrijven die niet (kunnen) voldoen aan de eisen. 

Dikwijls weet een werkgever zelfs niet welk attest zijn taxibestuurders in het Centaurus platform hebben ingebracht om hun bestuurderspas te ontvangen.

In een reactie aan een journalist liet de woordvoerder van de minister weten dat de voorstellen van de taxifederatie (GTL) om de taalvereisten te beperken tot een mondelinge kennis op A2-niveau zouden besproken worden in de Vlaamse Regering.

Dat is goed nieuws want een minimum taalkennisniveau A2 wordt meestal gehanteerd in andere landen wanneer die een taaleis opleggen, alsook sinds kort in andere gewesten in België. 

GTL had eerder al met de kabinetten contacten gehad voor een uitbreiding van de huidige overgangsregeling (2 jaar) en een versoepeling van de eisen. Verder vroeg GTL een uitsluiting van de huidige eisen voor taxibestuurders die in de sector al actief waren voor 2020, het allemaal opgelegd werd. 

De sector wil meewerken aan het opkrikken van het taalniveau maar wil ook een sociaal en economisch drama vermijden.

De Lijn-, Bus- en vrachtwagenchauffeurs... krijgen audiovertaling en tolken!

Als vrachtwagen- of buschauffeur mogen de kandidaten die het Nederlands onvoldoende machtig zijn de theorie-examens afleggen met behulp van audiovertaling in plaats van met een tolk. Tot nu toe is dat voor de examens die worden afgelegd in de examencentra van de erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. Met een voorontwerp van besluit wil de Vlaamse Regering het gebruik van de audiovertaling ook mogelijk maken voor kandidaten die via De Lijn of VDAB examens afleggen.

We begrijpen dat de Vlaamse regering hiermee, op vraag van de betrokken sectoren (vrachtwagens, autobussen,..)  maatregelen wil nemen omdat "een niet onaanzienlijk aandeel van hen het Nederlands niet als moedertaal heeft en daardoor soms weinig tot niets van de opleiding begrijpt." 

Door de vergrijzing, is er een structureel tekort aan kandidaat-chauffeurs op de arbeidsmarkt. Om chauffeurs afkomstig uit andere Europese landen aan te trekken, worden dus tolken ingezet om de betrokken personen binnen te halen als buschauffeurs in Vlaanderen... maar waarom wil men dans zo streng zijn voor de taxibestuurders?

Overzicht bestuurderspassen in de taxisector:

Bestuurderspassen B1- 

Geen B1-

Geen B1- en vervallend op 30/06/2024

13.223

2.573

1.282


19 %

9,7 %

Bron: MOW, 01/2024

Top