GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/08/2023 - Wijzigingen in de wegcode vanaf 1 april

Taxi’s en voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer zijn vanaf 2027 niet langer algemeen toegelaten op de busstrook

Het koninklijk besluit van 12 maart 2023 wijzigt de wegcode op een aantal vlakken. Een volledig overzicht van de wijzigingen en een artikelsgewijze toelichting is terug te vinden in de link van het Belgisch Staatsblad. Een beknopt overzicht van de wijzigingen vindt u hieronder.

Wijzigingen busstrook en de bijzondere overrijdbare bedding

Het besluit past de artikelen 72.5. en 72.6. aan over de busstrook en de bijzondere overrijdbare bedding (BOB). Als basisregel zijn alleen geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer toegestaan. De wegbeheerder kan andere voertuigen toelaten mits signalisatie.

Taxi’s en voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer zijn dus niet langer algemeen toegelaten op de busstrook.

Om deze voertuigen toe te laten zal de wegbeheerder de nodige verkeerstekens moeten aanbrengen. Voor deze aanpassing voorziet het besluit een overgangsperiode tot 1 januari 2027

Voertuigen gebruikt voor het schoolvervoer van personen met een handicap zijn niet langer algemeen toegelaten op de BOB.

Ook hiervoor kan de wegbeheerder – waar het kan en opportuun is om de voertuigen toe te laten – de nodige verkeerstekens aanbrengen, rekening houdende met onder meer de bijzondere verkeerslichtenregeling voor het openbaar vervoer, de aanwezigheid van tramverkeer, etc.. Hiervoor is geen overgangsperiode voorzien.

Markering en signalisatie

  • De busstrook en de BOB worden afgebakend door één of twee brede witte onderbroken (busstrook) of doorlopende (BOB) strepen of dambordmarkeringen. Deze markeringen mogen vervangen worden door witte lichtspijkers wanneer variabele signalisatie wordt gebruikt.
  • Ook voor de busstrook wordt nu duidelijk vastgelegd dat deze geen deel uitmaakt van de rijbaan. Dit maakt ook dat stilstaan en parkeren op de busstrook voortaan verboden is, voor zover daar nog discussie over bestond.
  • De bestuurders die rijden op de BOB moeten de bijzondere verkeerslichten opvolgen voor het regelen van het verkeer van voertuigen van geregelde diensten voor gemeenschappelijk vervoer.

Commentaar van GTL

In het verleden mochten taxi's de busbanen gebruiken, behalve in uitzonderlijke gevallen (waarbij het verbod expliciet vermeld werd via een onderbord, dat de busbaan voorbehouden is voor voertuigen van de TEC, de MIVB en De Lijn).

Voortaan worden de taxi’s  niet meer (algemeen) toegelaten. Het gebruik wordt slechts mogelijk  toevoeging van het woord "TAXI" op het F17-bord of op een onderbord.

GTL heeft altijd gepleit voor de gelijkstelling van de regeling voor de taxi’s met die van het openbaar vervoer, omdat taxivervoer een noodzakelijke aanvulling vormt op het geregeld openbaar vervoer.

Een goede doorstroming is essentieel voor taxivervoer. Anders is er een tekort aan taxi’s tijdens de spitsuren (net dan is de vraag het hoogst), en dan worden de wachttijden langer en worden de taxi’s duurder voor de gebruikers.

We begrijpen dat de federale regering bepaalde NIEUWE categorieën weggebruikers toegang wilde geven tot de busbaan en BOB door het aanbrengen van onderborden; waarbij de beslissing overgelaten wordt aan de lokale of gewestelijke wegbeheerder. 

We betreuren ten zeerste deze wijziging van de algemene regel, dat taxi's de busbaan mogen gebruiken behalve als dit expliciet uitgesloten wordt.

Top