GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

30/11/2023 - Ecocheques In januari 2024 - Nieuw bedrag: 250 Euro

Enkel het bedrag is veranderd, andere toekenningsvoorwaarden zijn dezelfde gebleven. Geniet hier van 30% ledenvoordeel bij bestelling via Edenred!

Ecocheques In Januari 2024

Vergeet als werkgever niet dat u in januari 2024 ecocheques moet betalen aan uw arbeiders. Achteraf kan u, vanaf juli 2024, de terugbetaling vragen aan he Sociaal Fonds

De werkgevers moeten de ecocheques aan hun arbeiders betalen voor 31 januari 2024. De cheques worden achteraf terugbetaald door het Sociaal Fonds taxi en VVB.

De verplichting is recurrent, dat wil zeggen dat elk jaar in januari opnieuw ecocheques moeten toegekend worden.

De werkgevers moeten er rekening mee houden dat de papieren cheques afgeschaft werden en enkel met digitale kaarten gewerkt wordt.

U vindt de tekst van de CAO via de volgende link

NIEUW: 250 €

 • Het bedrag van de ecocheques werd verhoogd van 100€ naar 250€ (sociaal akkoord 2023-2024).
 • De andere modaliteiten en voorwaarden voor toekenning werden niet gewijzigd zie meer informatie hieronder)

NIEUW:  leden van GTL genieten een exclusief voordeel bij aankoop via Edenred!

Open deze link voor  de  uitleg hoe je van de korting van 30% kan genieten, inclusief de promocode voor GTL-leden!

Of bel naar GTL 02/2451177 voor de promocode.


Toekenningsvoorwaarden:

Arbeiders en arbeidsters, aangegeven in de RSZ-categorie 068 (Taxi of VVB).

Bedrag van de ecocheques:

 • 250 € voor een voltijdse arbeider die gedurende de hele referteperiode voltijds tewerkgesteld was.
 • Bedrag prorata temporis voor een werknemer die tijdens de referteperiode deeltijds tewerkgesteld was.
 • Het bedrag wordt afgerond naar de hogere schijf van 5 euro. Indien het totale bedrag van die ecocheques minder dan 10 euro bedraagt, kan de werkgever naar keuze die ecocheques effectief afgeven of dat bedrag, verhoogd met 50 %, toevoegen aan het loon.

Berekeningsmodaliteiten

Voltijdse chauffeur

Formule: M x J
                    A

M = Jaarbedrag van de ecocheques: 250 €
 
J = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde dagen van de werknemer (*)
 
A = Theoretisch aantal dagen op jaarbasis: Aantal werkdagen per week volgens het normale arbeidsregime van de werknemer x  52

Deeltijdse chauffeur (pro rata)

Formule: M x H
                  A

M = Jaarbedrag van de ecocheques: 250€
H = Aantal gepresteerde of gelijkgestelde uren van de werknemer
 A = Theoretisch aantal uren op jaarbasis: Aantal uren per week volgens het normale arbeidsregime van een voltijdse werknemer  x  52

(*) Gelijkgestelde dagen voor de berekening 

 • Dagen moederschapsverlof artikel 39 van de arbeidswet van 16 maart 1971; 
 • Dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door gewaarborgd loon (=CAO nr. 12bis);
 • Speciale gevallen:
  • Werknemers die in de loop van het betreffende kalenderjaar in dienst zijn getreden van de werkgever of hem hebben verlaten: berekening pro rata temporis van de van tewerkstelling bij die werkgever waren tewerkgesteld tijdens dat kalenderjaar.
  • Gewone inactiviteitsdagen tussen twee tewerkstellingsperiodes moeten in aanmerking worden genomen voor de vaststelling van de duur van de tewerkstellingsperiode. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer feestdagen of weekends zich tussen twee tewerkstellingsperiodes bevinden in het kader van twee opeenvolgende contracten voor bepaalde duur.
  • In geval van schorsing van het contract, gebeurt de berekening van het aantal toe te kennen ecocheques op z’n minst rekening houdend met het aantal dagen waarvoor de betrokken werknemers loon gekregen hebben, d.w.z., de feestdagen, de dagen arbeidsongeschiktheid gedekt door een gewaarborgd loon, omstandigheidsverlof waarvoor het loon behouden blijft, enz. Schorsingsdagen wegens tijdelijke werkloosheid komen dus niet in aanmerking
  • Voor werknemers die tijdens het refertejaar van arbeidsregime veranderd zijn, wordt deberekening wordt gemaakt prorata van de prestaties en van de arbeidsregimes.

Wanneer ecocheques bestellen?

Contacteer tijdig een leverancier van ecocheques om uw bestelling te plaatsen.

Noteer dat de papieren versies van de cheques afgeschaft werden en er nu enkel nog gewerkt wordt met digitale ecocheques (op een digitale kaart). Dat impliceert het eerste jaar extra kosten maar in de volgende jaren kunnen uw werknemers de  

Terugbetaling door het Sociaal Fonds: aan te vragen vanaf 1 juli door de werkgever

De werkgever kan nadien het bedrag van de ecocheques die hij betaald heeft, terugvorderen van het Sociaal Fonds.

Wanneer de terugbetaling vragen?

Dat kan u pas doen vanaf 1 juli van het jaar van uitbetaling (2024) aan de hand van een formulier dat begin juli op de website van het Sociaal Fonds Taxi ter beschikking zal gesteld worden (we zullen u tegen dan de link naar het documenten de nodige richtlijnen nog versturen via onze nieuwsbrieven)

Wat wordt terugbetaald? 

 • Enkel de nominale zichtwaarde van de cheques, geen andere kosten.
 • Enkel voor de werknemers die ingeschreven zijn als arbeider (als taxi of VVB onder paritair comité 140 voor taxi of VVB of onder subcomité 140.02).
Top