GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

17/05/2024 - Nieuw: CAO Aanvullend sectoraal pensioen arbeiders/bedienden vanaf 1/1/2025

Invoering van een sectoraal aanvullend pensioenstelsel (SAP) voor de arbeiders en bedienden van de Taxi- en VVB-sector

Met ingang van 1 januari 2025 start een sectoraal aanvullend pensioen voor zowel:

  • Arbeiders actief in de ondernemingsactiviteit van de taxiondernemingen en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder (Taxi & VVB) 
  • Bedienden binnen PC 200 die actief zijn in de ondernemingsactiviteit Taxi & VVB

De sectorale inrichter van beide SAP’s is het Fonds voor Bestaanszekerheid Tweede Pijler Taxi+ (afgekort: FBZ P2P Taxi+). Beide SAP’s zullen worden beheerd door het multi-sectoraal pensioenfonds, Sefoplus OFP (link).

Zelfde voorwaarden voor uw arbeiders en bedienden

Deze twee SAP’s (arbeiders en bedienden) zijn identiek en zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen op het moment van pensionering

Daarnaast is er ook een overlijdensdekking in geval de arbeider of bediende zou overlijden voor zijn pensionering. Deze is gelijk aan de opgebouwde pensioenreserves op het moment van overlijden en zal worden uitbetaald aan de begunstigden van de overleden arbeider/bediende (partner, kinderen,…). 

Financiering

Het gaat om vaste bijdrage pensioenplannen, wat betekent dat er een vaste patronale bijdrage wordt geïnd voor de aangesloten arbeiders/bedienden. Deze bijdragen zullen worden gekapitaliseerd op basis van het rendement dat behaald wordt op de financiële markten door Sefoplus OFP Het rendement moet over de volledige aansluitingsperiode minstens gelijk zijn aan de minimum rendementsgarantie opgelegd door de Wet Aanvullende Pensioenen die momenteel 1,75% bedraagt.

De patronale bijdrage die door de RSZ wordt geïnd bij de werkgevers ter financiering van deze SAP’s bedraagt op 1 januari 2025 1% van het loon dat onderworpen is aan RSZ-bijdragen (vermenigvuldigd met 108% voor de arbeiders). Dit is inclusief de beheers- en werkingskosten en de bijzondere RSZ-bijdrage van 8,86%, na aftrek waarvan 0,88% van de patronale bijdrage naar de pensioenopbouw van de arbeider / de bediende zal gaan.

Noteer dat de inning 1% werkgeversbijdrage voor de arbeiders (Taxi & VVB) al een tijd geïnd wordt; alleen voor de bedienden PC 200 (activiteit Taxi of VVB) komt er een nieuwe inning van 1% vanaf 1/1/2025.

Wat als u al een groepsverzekering of pensioenplan betaalt?

Voor werkgevers die op 1 januari 2025 reeds over een groepsverzekering of pensioenplan beschikken voor hun PC 200 bedienden Taxi/VVB, is er de mogelijkheid om uitgesloten te worden van het toepassingsgebied van het SAP. Daartoe dient een gelijkwaardigheidstoets uitgevoerd en geattesteerd te worden door de actuaris van de pensioeninstelling (verzekeraar of pensioenfonds) die de groepsverzekering of het pensioenplan beheert. Heel concreet moet de werkgever, indien hij van deze mogelijkheid gebruik wil maken, aan FBZ P2P Taxi+ ten laatste tegen 15 juni 2024 aangetekend de ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring en het  actuarieel attest te bezorgen.

De CAO die het SAP voor de arbeiders invoert, vindt u hier.

De teksten die het SAP voor de bedienden invoeren, vindt u hier:

Werkgevers die bedienden tewerkstellen, ontvangen volgende week een belangrijke brief!

De werkgevers van de Taxi/VVB-sector die bedienden tewerkstellen (onder het PC 200 voor bedienden of onder een ander paritair comité voor bedienden) zullen in de loop van volgende week een brief ontvangen.

Indien zij voor hun bedienden al een minstens gelijkwaardige groepsverzekering of aanvullend pensioenplan hebben op ondernemingsniveau, dan kunnen zij  buiten toepassing blijven van het Sectoraal Aanvullend Pensioen en van de werkgeversbijdrage mits het overmaken van de benodigde attesten/documenten voor 15 juni 2024. (alle informatie staat in de brief).

In het andere geval hoeft de ontvanger van de brief niet te reageren en treedt het SAP in werking en wordt de bijdrage ook op zijn bedienden van toepassing, op 1/1/2025.

Top