GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

02/10/2020 - Welke nummerplaat moet je aanvragen: T-X of mag ook T-L?

Vraag steeds een T-X nummerplaat aan (en niet T-L) wanneer je overschakelt op de nieuwe vergunning IBP (enige uitzondering: voertuig ceremonieel vervoer)

Welke nummerplaat moet je aanvragen?

Voor een nieuwe vergunning moeten exploitanten een kentekenplaat aanvragen om diensten van Individueel Bezoldigd Personenvervoer uit te voeren. Hiervoor kan je terecht bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV)

Bij de verderzetting van de huidige exploitatie onder de nieuwe regelgeving blijven de kentekenplaten behouden (VVB blijft onder oude vergunning rijden ondet T-L).

Maar onder de nieuwe vergunning wordt iedereen beschouwd als taxidienst (openbare dienstverlening), indien men geen dienst doet als ceremonieel vervoer

Om de busstroken te kunnen gebruiken, dient men wel een TX-plaat aan te schaffen. TL-platen mogen niet op de busbaan.

Wettelijke basis:

"Art. 30. § 1. Elk voertuig, met uitzondering van de voertuigen die niet zijn ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit en met uitzondering van de vervangingsvoertuigen, is uitgerust met een speciale nummerplaat als vermeld in artikel 4, § 4, van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.

[1 § 4.]1 (vroeger § 5) [4 Kentekenplaten met (index)letter "T" worden toegekend bij de inschrijving of herinschrijving van personenvoertuigen die aangewend worden hetzij voor een vergunde taxidienst, hetzij uitsluitend voor verhuring met bestuurder overeenkomstig artikel 15, § 2, 2°, van het koninklijk besluit van 8 juli 1970 houdende algemene verordening betreffende de met de inkomstenbelasting gelijkgestelde belastingen. Voor de categorie vergunde taxidienst begint de groep letters met "X", voor de categorie verhuring met bestuurder begint de groep letters met "L".

Zodra het personenvoertuig niet langer voldoet aan de in het voorgaande lid bedoelde voorwaarde, dient de kentekenplaat binnen 8 dagen ingeleverd te worden bij de directie verantwoordelijk voor de inschrijving van voertuigen bij het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid.]"4

Bron: Departement Mobilitet (MOW)

Top