GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

08/08/2023 - BIJGEWERKT 12.12.2023 Vlaamse regering wil ecoscores taxisector in 2025 minder sterk verhogen

Ministerraad heeft Vlaams Besluit IBP goedgekeurd wat betreft de emissienormen  die op 1 januari 2025 van kracht worden.

Op voorstel van Vlaams minister Lydia Peeters heeft de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring gegeven van een Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR van 9 juni 2023 betreffende de exploitatievoorwaarden voor het individueel bezoldigd personenvervoer, wat betreft de emissienormen  die op 1 januari 2025 van kracht worden

Die criteria wil de Vlaamse regering aanpassen op basis van marktevoluties in de voertuigensector. Na analyse van VITO werd vastgesteld dat de vergroening van de voertuigmotoren zich niet lineair ontwikkelt voor de verschillende voertuigtypes zoals voorzien, en dat met name de minibussen niet de voorziene vooruitgang boeken. 

"De Vlaamse regering wil de ecoscores daarom aanpassen aan deze bevindingen." 

Over dit wijzigingsbesluit wordt momenteel nog het advies ingewonnen van de Raad van State. Pas daarna en na definitieve goedkeuring + publicatie, wordt het van kracht

We citeren uit de Nota aan de Vlaamse Regering over het ontwerp:

“Het BVR van 9 juni 2023 (origineel 8 november 2019) bepaalt in artikel 29, derde lid, 2° strengere milieucriteria voor nieuwe taxivoertuigen vanaf 1 januari 2025. In 2019 werd verwacht dat de vergroening van de voertuigmotoren zich eerder lineair zou ontwikkelen voor de verschillende voertuigtypes. 

Dat blijkt na analyse van VITO niet het geval te zijn. Met name voor de minibussen, goed voor 41% van de taximarkt, wordt niet de voorziene vooruitgang geboekt. Er komen in dit segment ook weinig hybride modellen op de markt. De verwachting is dat de sector meteen de overstap naar zero emissie zal maken, maar daar in 2025 nog niet ver genoeg mee zal staan. We stellen daarom voor om de huidige 54 licht op te trekken naar 55 en niet naar de voorziene 61. 

De minder gebruikte modellen zijn de monovolumes (5%) en luxevoertuigen (3%). Voor de monovolumes lijkt een nieuwe ecoscore van 67 realistisch. Dat is 4 eenheden hoger dan de huidige norm, en 4 lager dan de aanvankelijk voorziene. 

De luxevoertuigen werden in de eerste fase gelijkgesteld met de minibussen. Uit de analyses van VITO blijkt dat er bij de motoren voor de meest gebruikte modellen in dit segment wel meer evolutie is dan bij de minibussen. De voorziene ecoscore 61 wordt hier aangehouden. 

Wat betreft de voertuigen in de categorie 4+1 (51% van de taximarkt) blijkt uit de analyse van VITO dat het niet noodzakelijk is om de voorziene ecoscore 74 aan te passen. 

Er werd hierover van gedachten gewisseld met de sector.”

Bijwerking december 2023 vind hier onze tabelmet de ecoscores die vanaf 2025 van toepassing zullen zijn voor nieuwe inschrijvingen onder TX.

Opmerking: GTL had begin dit jaar inderdaad overlegd met het kabinet over het bijstellen van de te strenge milieueisen/ecoscores  vanaf 1/1/2025. Maar de nu vooropgestelde nieuwe  waarden liggen hoger dan wat wij gevraagd hadden.

Top