GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

10/08/2023 - Brussel: Kwalificatietraject en selectieproeven worden afgeschaft!

Binnenkort: afschaffing kwalificatietraject met selectieproeven maar invoering informatie- en bewustmakingssessie voor de bediening doelgroepen.

Op voorstel van minister-president Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een ontwerpbesluit goedgekeurd tot wijziging van het besluit van 6 oktober 2022 betreffende de taxidiensten. Zodra dit effectief in werking treedt, wordt het bestaande  kwalificatietraject dat kandidaat-chauffeurs moeten volgen, afgeschaft (=afschaffing bijlage 2 van het Brussels besluit van 6/10/2022). Er wordt dan wel een informatie- en sensibiliseringsessie ingevoerd voor de bediening van specifieke doelgroepen.

Dit ontwerpbesluit werd eind juli in 3de lezing goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en doorloopt verder het wetgevend proces.

Het is in dit stadium nog niet mogelijk om een precieze schatting te geven van de datum van inwerkingtreding. De Directie Personenvervoer van Brussel Mobiliteit hoopt echter dat het in september in werking zou treden.

In de tussentijd blijven de huidige bepalingen (bijlage 2) volledig van kracht. 

We houden u zeker op de hoogte van zodra het gepubliceerd is in het Belgisch Staatsblad. 

Opgelet: zelfs als de kwalificatieprocedure wordt afgeschaft, blijven (kandidaat-) chauffeurs uiteraard verplicht om de documenten voorleggen die worden opgesomd in artikel 10, § 1, 1° tot 9°, van hetzelfde besluit (bijvoorbeeld: bewijs van medische keuring, strafblad, bewijs van minimum taalkennis A2  Frans en/of het Nederlands, enz.).

Onze commentaar: in februari hadden GTL en de Brusselse taxifederaties minister-president Vervoort officieel gevraagd om de selectieproeven in bijlage 2 van het besluit van 6 oktober 2022 af te schaffen. Deze vormden een zeer hoge administratieve drempel bij  aanwerving van nieuwe chauffeurs.  We zijn bijzonder dan ook bijzonder blij dat er naar ons geluisterd werd.

Top