GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

20/10/2023 - Nieuwe CAO: Koopkrachtpremie - Consumptiecheques

De koopkrachtpremie is in 2023 te betalen door werkgevers die in 2022 een (uitzonderlijk) hoge winst gemaakt hebben.

Het paritair comité heeft op 19 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend betreffende de koopkrachtpremie voor arbeiders van de sector. 

Noteer dat het dezelfde toekenningsvoorwaarden zijn als voor de bedienden van de sector die onder het paritair comité 200 ressorteren.

Zij is van toepassing op de werkgevers die een taxionderneming of een dienst voor het verhuren van voertuigen met chauffeur uitbaten, alsook op de werkgevers die onder vergunning IBP werken in Vlaanderen en onder de Taxi-CAO of de VVB-CAO vallen (alsook op hun arbeiders).

Arbeiders die op 31 oktober minstens één maand in dienst waren, zullen ze op 1 december in de vorm van consumptiecheques krijgen a rato van de geleverde arbeidsprestaties bij de werkgever:

 • Voor voltijdse arbeiders: a rato de prestaties (en gelijkgestelde dagen) tussen  1 november 2022 en 31 oktober 2023.
 • Voor deeltijdse arbeiders: pro rata op basis van hun arbeidsregime op 31 oktober 2023.

De koopkrachtpremie is geen bedrag in geld, maar wordt toegekend in zogenaamde consumptiecheques. Die consumptiecheques kunnen besteed worden voor dezelfde doeleinden als maaltijd- en ecocheques.

Voorwaarden voor toekenning:

De arbeider heeft in 2023 recht op de koopkrachtpremie onder voorwaarde dat de operationele bedrijfswinst van de werkgever in 2022 minimaal 5% van het balanstotaal in 2022 bedroeg, en er bovendien beantwoord wordt aan de definitie van ofwel "Hoge winst" ofwel 'Uitzonderlijk' hoge winst, gedefinieerd als volgt:

Hoge winst

 • De verhouding van de operationele bedrijfswinst (code 9901 jaarrekening) t.o.v. het balanstotaal bedraagt in 2022 (*) minstens 1,25 X het gemiddelde van diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021. 
 • De arbeider heeft dan recht op een consumptiecheque van € 125 

'Uitzonderlijk' hoge winst 

 • De verhouding van de operationele bedrijfswinst t.o.v. het balanstotaal bedraagt in 2022 (*) minstens 1,5 X het gemiddelde van diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021: De arbeider heeft dan recht op een consumptiecheque van € 250 
 • De verhouding van de operationele bedrijfswinst t.o.v. het balanstotaal bedraagt in 2022 (*) minstens 2 X het gemiddelde van diezelfde verhouding van de jaren 2019-2021: De arbeider heeft dan recht op een consumptiecheque van € 375.

(*) Algemene opmerking: 2022 verwijst naar het boekjaar waarvan de meeste maanden zich in 2022 bevinden. Wanneer het boekjaar afsluit op 30 juni, moet men rekening houden met het boekjaar dat afsluit in 2022. 

Timing 

Indien de voorwaarden vervuld zijn, moet de werkgever rekening houden met de volgende timing:

 • Uiterlijk 15.11.2023: de werkgever moet een schriftelijke communicatie richten aan de vakbondsafgevaardigde(n) in de onderneming of, bij gebrek daaraan, rechtstreeks aan de bedienden over de toekenning van de premie.
 • Uiterlijk 31.12.2023: de koopkrachtpremie moet toegekend zijn.

Niet belast - Enkel bijzondere RSZ-bijdrage

 • De koopkrachtpremie is uitgesloten van de gewoonlijke RSZ-bijdragen voor de werkgever en de werknemer. De werkgever is wel een bijzondere bijdrage van 16,5% verschuldigd.
 • De koopkrachtpremie wordt niet belast in hoofde van de werknemer;
 • De koopkrachtpremie, inclusief de bijzondere bijdrage van 16,5%, wordt beschouwd als een beroepskost in hoofde van de werkgever.

Lees hier de volledige tekst van de CAO 

Opgelet: de koopkrachtpremie wordt niet terugbetaald door het Sociaal Fonds.


Top