GTL-TAXI
Nationale Groepering van Ondernemingen met Taxi- en Locatievoertuigen met chauffeur

21/12/2021 - Vlaamse Regering voorziet aanpassing van de milieucriteria (ecoscore-eisen)

Versoepeling was nodig om verstrenging door overgang van NEDC naar WLTP-uitstootnorm  voor de ecoscore-berekening te compenseren.

De bepalingen hieronder staan in een ontwerp van besluit van de Vlaamse regering, dat momenteel voor advies voorgelegd werd aan een aantal adviesorganen en aan de Raad van State. Het is nog niet definitief goedgekeurd. We hopen dat dit daarna ook effectief zal gepubliceerd worden (we verwachten geen belangrijke veranderingen aan de teksten):

In artikel 29 van het besluit van 2019 over de exploitatievoorwaarden bij IBP ("taxibesluit), gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 18 september 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

“Het voertuig voldoet aan de volgende milieucriteria:

1° met ingang van 1 januari 2020

Als het voertuig voor de eerste keer als taxivoertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2020:

 1. een minimale ecoscore van 67 WLTP of 71 NEDC of NEDC2.0 voor voertuigen tot vijf zitplaatsen;
 2. een minimale ecoscore van 63 WLTP of 66 NEDC of NEDC2.0 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;
 3. een minimale ecoscore van 54 WLTP of 56 NEDC of NEDC2.0:
  1. voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen;
  2. voor voertuigen met vier of vijf zitplaatsen, langer dan 5,1 meter;

2° met ingang van 1 januari 2025:

 1. als het voertuig voor de eerste keer als taxivoertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit voor 1 januari 2025:

  1. een minimale ecoscore van 67 WLTP of 71 NEDC of NEDC2.0 voor voertuigen tot vijf zitplaatsen;
  2. een minimale ecoscore van 63 WLTP of 66 NEDC of NEDC2.0 voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;
  3. een minimale ecoscore van 54 WLTP of 56 NEDC of NEDC2.0:
   1. voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het voormelde koninklijk besluit;
   2. voor voertuigen met vier of vijf zitplaatsen, langer dan 5,1 meter;

 2. als het voertuig voor de eerste keer als taxivoertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2025:

  1. een minimale ecoscore van 74 WLTP voor voertuigen tot vijf zitplaatsen;
  2. een minimale ecoscore van 71 WLTP voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;
  3. een minimale ecoscore van 61 WLTP:
   1. voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het voormelde koninklijk besluit;
   2. voor voertuigen tot vijf zitplaatsen, langer dan 5,1 meter;

3°  met ingang van 1 januari 2030:

 1. als het voertuig voor de eerste keer als taxivoertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit voor 1 januari 2030:
  1. een minimale ecoscore van 74 WLTP voor voertuigen tot vijf zitplaatsen;
  2. een minimale ecoscore van 71 WLTP voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen;
  3. een minimale ecoscore van 61 WLTP:
   1. voor voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die voldoen aan de definitie van een minibus, vermeld in artikel 1, §2, 48, van het voormelde koninklijk besluit;
   2. voor voertuigen met vier of vijf zitplaatsen, langer dan 5,1 meter;

 2. als het voertuig voor de eerste keer als taxivoertuig is ingeschreven bij de Dienst Immatriculatie van Voertuigen van de federale overheidsdienst Mobiliteit na 1 januari 2030: zero-emissie voor alle voertuigen.”;

Er wordt nog met het Departement Mobiliteit (MOW) gekeken of/hoe de taxibedrijven op de website ecoscore.be de gegevens van de ecoscores naargelang die berekend worden volgens de uitsootnorm WLTP, respectievelijk NEDC, kunnen onderscheiden.

Uitleg: 

1° NEDC: testprocedure voor het meten van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van lichte voertuigen als vermeld in verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie van 18 juli 2008 tot uitvoering en wijziging van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie;

2° WLTP: testprocedure voor het meten van de CO2-emissies en het brandstofverbruik van lichte voertuigen als vermeld in verordening (EU) 2017/1151 van de Commissie van 1 juni 2017 tot aanvulling van verordening (EG) nr. 715/2007 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad, verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie en verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie en tot intrekking van verordening (EG) nr. 692/2008 van de Commissie;

3° NEDC2.0: rekenmethode om een emissiewaarde vergelijkbaar met de NEDC te verkrijgen op basis van WLTP-emissiewaarden als vermeld in uitvoeringsverordening (EU) 2017/1153 van de Commissie van 2 juni 2017 tot vaststelling van een methode voor het bepalen van de correlatieparameters die nodig zijn om veranderingen in de regelgevende testprocedure weer te geven, en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1014/2010.”.

Top